Sami – Dzielni! – razem przeciw COVID-19

Gmina Miejska Kraków zrealizowała grant pod nazwą „Sami – Dzielni! – razem przeciw COVID-19” zakres B w ramach zadania grantowego pod nazwą „Sami-Dzielni! – razem przeciw COVID-19”

Cel główny grantu: poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i pracowników domów pomocy społecznej, w związku z zagrożeniem i skutkami COVID-19 poprzez zakup sprzętu umożliwiającego kontakt on-line mieszkańców i personelu z rodziną i otoczeniem.

Dom Pomocy Społecznej ul. Łanowa 43 w Krakowie w ramach grantu otrzymał 5 zestawów umożliwiających kontakt on-line mieszkańców i personelu z rodziną i otoczeniem.

Zadanie grantowe pod nazwą „Sami-Dzielni! – razem przeciw COVID-19” zostało zrealizowane w ramach projektu „Sami-Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza-Edukacja-Rozwój 2014-2020, II Oś Priorytetowa – Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji; Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

Zadanie grantowe pod nazwą „Sami-Dzielni! – razem przeciw COVID-19” jest realizowane przez Województwo Małopolskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie w ramach „Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej – Pakietu Społecznego”.

Całkowita wartość grantu wynosi 230 720,00 zł

Okres realizacji grantu: od 01.10.2020 r. do 31.12.2020 r.

Projekt BD - banner
Skip to content