Projekt „Bezpieczny WTZ”

Projekt BD - Banner

„Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami”

Projekt grantowy zrealizowany w Warsztacie Terapii Zajęciowej prowadzonym przez Dom Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Łanowa 43 został dofinansowany z Funduszy Europejskich.

Celem projektu jest zapewnienie ochrony zdrowia i życia uczestników zajęć prowadzonych przez warsztaty terapii zajęciowej oraz w ramach zadań zleconych przez PFRON poprzez wsparcie w bezpiecznym funkcjonowaniu w czasie epidemii warsztatów terapii zajęciowej oraz rehabilitacji społeczno- zawodowej osób z niepełnosprawnościami realizowanej przez organizacje pozarządowe w ramach zadań zleconych przez PFRON w trybie art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, po przez zakupienie w ramach grantu środków ochrony osobistej dla pracowników zaangażowanych w bezpośrednią pracę z osobami z niepełnosprawnościami oraz środków dezynfekcyjnych i wyposażenia potrzebnego do ich stosowania.

Realizatorem projektu jest: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Całkowita wartość grantu wynosi  4536,00 zł.

Okres realizacji grantu: od 01.10.2020 do 31.12.2020

PFRON - logo
Skip to content