Dom Pomocy Społecznej

DPS Łanowa - Zdjęcie budynku

Kilka słów o nas

Dom Pomocy Społecznej ul. Łanowa 43 jest jednostką budżetową Gminy Miejskiej Kraków oraz stanowi element struktury systemu pomocy społecznej w Krakowie nadzorowanej przez Pierwszego Zastępcę Prezydenta Miasta Krakowa ds. Polityki Społecznej i Komunalnej przy pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie.

DPS jest placówką stałego pobytu, przeznaczoną dla dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie świadczącą usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające i edukacyjne na poziomie obowiązującego standardu, w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb mieszkańców oraz umożliwia korzystanie ze świadczeń zdrowotnych przysługujących z tytułu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego.

Dom zapewnia kompleksową opiekę swoim mieszkańcom, w szczególności poprzez świadczenie usług:

  • w zakresie potrzeb bytowych, zapewniając miejsce zamieszkania, wyżywienie, utrzymanie czystości, odzież i obuwie;
  • w zakresie potrzeb opiekuńczych, poprzez udzielanie pomocy w podstawowych czynnościach życiowych, pielęgnację, udzielanie niezbędnej pomocy w załatwianiu spraw osobistych;
  • w zakresie potrzeb edukacyjnych dzieci i młodzieży, umożliwienia pobierania nauki, uczestnictwo w zajęciach rewalidacyjno – wychowawczych oraz naukę i wychowanie przez doświadczenie życiowe.
  • wspomagających realizowanych w formach m.in.: terapii zajęciowej i rehabilitacji, umożliwienia dostępu do pracy ( WTZ, praca mająca charakter terapeutyczny), kontaktu z kapłanem i udziału w praktykach religijnych, kontaktu z psychologiem, integracji ze środowiskiem lokalnym poprzez udział w życiu społecznym i kulturalnym miasta Krakowa, organizacji świąt, uroczystości oraz imprez kulturalnych i turystycznych.
Skip to content