Deklaracja dostępności

Dom Pomocy Społecznej ul. Łanowa 43 zobowiązuje się zapewnić dostępność internetowej strony domowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Internetowej Strony domowej Domu Pomocy Społecznej w Krakowie: www.dpslanowa43.pl realizowanego w ramach działań własnych.

Data publikacji strony internetowej: 2021-04-06.
Oświadczenie zaktualizowano: 2022-03-30.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Wymagania, które nie zostały spełnione:

 • niektóre z załączników mogą nie posiadać warstwy tekstowej (skan)
 • niektóre z grafik nie posiadają tekstów alternatywnych
 • w niektórych dokumentach może nie być zachowana hierarchiczność nagłówków
 • niektóre z modułów zintegrowanych z BIP MK mogą nie posiadać wersji kolorystycznych, odpowiednich kontrastów, pełnej nawigacji za pośrednictwem klawiatury, przypisanych etykiet do pól formularzy
 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych
 • brak wbudowanego syntezatora mowy dla osób niewidomych i słabowidzących

Powody wyłączenia:

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności
 • dokumenty archiwalne mogą nie być w pełni dostępne
 • internetowa strona domowa Domu Pomocy Społecznej jest systematycznie dostosowywana do zgodności z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2021-04-06 (zaktualizowano: 30.03.2022)

Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Skróty klawiaturowe

Na stronach internetowej Domu Pomocy Społecznej ul. Łanowa 43 można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. Brak dodatkowych skrótów.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Ewa Broczkowska – Zwolińska, ebz@dpslanowa43.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 12 653 20 41 wew. 123 Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dom Pomocy Społecznej w Krakowie przy ulicy Łanowej 43, zwany dalej Domem mieści się w pięciokondygnacyjnym, podpiwniczonym obiekcie składającym się z dwóch połączonych ścianami szczytowymi budynków to jest: budynku „A” oraz budynku „B”. Oba budynki tworzą jedną całość zarówno pod względem funkcjonalnym jak i budowlanym poprzez ich połączenie na każdej kondygnacji, w tym na poziomie piwnic otworami komunikacyjnymi bez różnicy poziomów.

W połowie kompleksu znajduje się wejście główne do Domu z zainstalowanym domofonem oraz   podjazdem dla wózków inwalidzkich. Drzwi otwierane są zdalnie przez pełniącego całodobowy dyżur portiera, po zasygnalizowaniu potrzeby wejścia przy pomocy przycisku dzwonka domofonu. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.

Pozostałe wejścia do kompleksu mają charakter pomocniczy. posiadają schody i nie są na co dzień wykorzystywane.

W kompleksie znajdują się dwie windy:

 • Winda numer 1 znajduje się w połowie ciągu kompleksu. Dla osób poruszających się na wózkach, dostęp do windy zlokalizowany jest bezpośrednio z poziomu ulicy z tyłu budynku. Winda posiada bezprogowy wjazd do wiatrołapu z poziomu ulicy. Poprzez zainstalowany domofon oraz system monitoringu wizyjnego drzwi do wiatrołapu otwierane są zdalnie przez portiera, po zasygnalizowaniu potrzeby wejścia przy pomocy przycisku dzwonka domofonu. Swoim zasięgiem winda numer 1 obsługuje wszystkie poziomy kompleksu (od piwnicy aż po czwarte piętro). Winda posiada system informacji głosowej, a przyciski posiadają także oznakowania alfabetem brajla dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • Winda numer 2 znajduje się w dobudowanej do bocznej ściany budynku B klatki ewakuacyjnej. Dostęp do wiatrołapu zlokalizowany jest od frontu budynku nie na poziomie ulicy, dlatego jest tam dobudowany podjazd dla wjazdu wózków inwalidzkich. Poprzez zainstalowany domofon oraz system monitoringu wizyjnego drzwi do wiatrołapu otwierane są zdalnie przez portiera, po zasygnalizowaniu potrzeby wejścia przy pomocy przycisku dzwonka domofonu. Swoim zasięgiem winda numer 2 obsługuje wszystkie poziomy kompleksu (od piwnicy aż po czwarte piętro). Winda numer 2 posiada system informacji głosowej a przyciski posiadają także oznakowania alfabetem brajla dla osób niewidomych i słabowidzących.

 

Uwaga:

Dostęp do obu wind możliwy jest tylko dla posiadaczy dedykowanych do paneli przywołujących kluczyków. Kluczyki są możliwe do czasowego pobrania od portiera przez osoby uprawnione przez dyrektora Domu. W razie braku uprawnień należy czekać na przyjazd pracownika domu, który umożliwi skorzystanie z wind.

Kompleks o którym mowa, jest dostosowywany do wymogów standaryzacji określonych w stosownych przepisach, w zakresie liczby i wielkości łazienek, kompleksów sanitarnych, pomieszczeń mieszkalnych dostosowanych do wymaganego metrażu, pomieszczeń dziennego pobytu, sal terapeutyczno-rehabilitacyjnych i innych pomieszczeń użytkowych oraz technicznych.

Otwory drzwiowe w pokojach mieszkalnych, pobytu dziennego, sanitariatach zostały poszerzone do 90 cm. Kompleksy łazienkowe zostały dostosowane dla osób niepełnosprawnych słabo chodzących oraz poruszających się za pomocą wózka inwalidzkiego: umywalka z wgłębieniem, prysznice z brodzikiem wpuszczonym w posadzkę, uchwyty przy umywalkach, muszlach klozetowych, bidetach, wannach, prysznicach, podnośniki transportowe, siedziska w prysznicach, wanny podnośne. Na wszystkich kondygnacjach, prócz piwnicy, ciągi korytarzy zaopatrzone są w poręcze wspierające w poruszaniu się osobom z niepełnosprawnością ruchową.

Przed kompleksem są wyznaczone dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do kompleksu i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W kompleksie nie ma pętli indukcyjnych.

W kompleksie nie ma oznaczeń w alfabecie brajla (prócz przycisków w windach) ani oznaczeń
kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Nie ma możliwości skorzystania z usług tłumacza migowego.

Skip to content